Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Oázis Kertészeti Kft. (2092 Budakeszi, Bianka u. 6. cégjegyzékszám: 13-09-065247, a továbbiakban Oázis) személyes adataimat kezelje. Ez a toborzási felület az Oázis felügyelete alatt áll. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat szolgál arra, hogy tájékoztassuk az állásra pályázókat (továbbiakban: Pályázó), hogy a megadott személyes adatait hogyan használjuk fel.

Az adatlapon a Pályázó által megadott adatokat egy olyan adatbázisban tároljuk, amelyben csak az Oázis HR vezető munkatársa tud keresni. Amennyiben jelentkezik a karrier oldalunkon, a megadott információt csak és kizárólag az Oázis kezeli és dolgozza fel, a pozitív elbírálásra javasolt adatlapokat pedig továbbíthatja az adott üzlet vezetőjének. A beküldött pályázatokat, adatokat tároljuk a későbbi álláslehetőségek miatt.
Az adatkezelés célja egyrészt, hogy a jelentkező számára megfelelő állások kerülhessenek kiajánlásra, másrészt, hogy az adott pozíció betöltésére az Oázis a leginkább megfelelő személyt megtalálja.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

A Pályázó az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak.

Személyes adatok eltávolítása a rendszerből, jogorvoslati lehetőségek
A felvett személyes adatokat az Oázis 120 nap elteltével után automatikusan törli. A Pályázó írásban beadott kérelem formájában bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, jogalapjáról, időtartamáról a hr@oazis.hu e-mail címen. Kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az Oázis köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban megadni a tájékoztatást. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén cégünk tájékoztatja a Pályázót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Biztonság
Az Oázisnak kötelessége megtenni a megfelelő szervezeti és műszaki lépéseket a személyes adatok megóvására a visszaélésekkel, a jogtalan nyilvánosságra hozatallal és az adatvesztéssel szemben.

Cookie-k
Ezen a weboldalon csak ideiglenes cookie-kat használunk. Ennek köszönhetően könnyebben tud mozogni a honlapon. Ha elhagyja az oldalt, a cookie-k nem maradnak a böngészőjében.
Részletes Cookie tájákoztatónk itt található: www.oazis.hu/cookie

Az Oázis minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok ill. a telemédiával kapcsolatos jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Adatvédelmi Törvény"), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az adatvedelem@oazis.hu, e-mail címen, és az alábbi telefonszámon: +36 1 261 31 60.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Teljes Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk itt található: www.oazis.hu/adatvedelem

A fenti adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és az abban írtakat magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.